دوره ICDL

دوره آموزشی ICDL

در طی این دوره شما یک ماربر حرفه ای در مهارت های 7 گانه خواهید شد.