دکتر فرشید فروزین

مدیریت آموزشگاه پاسارگاد
دارای دکترای کشاورزی
خوش برخورد و فعال